Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

NN 57/2022 (20.5.2022.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

820

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018. i 98/2019.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/2015., 47/2017. i 39/2022.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2022./2023. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.377 učenika u 2.113 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 43.793 učenika u 1.988 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 10.710 učenika u 447 razrednih odjela ili 24,46 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.438 učenika u 808 razrednih odjela ili 42,1 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.242 učenika u 284 razredna odjela ili 14,25 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.858 učenika u 218 razrednih odjela ili 11,09 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.214 učenika u 50 razrednih odjela ili 2,77 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 124 učenika u 7 razrednih odjela ili 0,28 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 838 učenika u 97 razrednih odjela ili 1,91 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.369 učenika u 77 razrednih odjela ili 3,13 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 865 učenika u 37 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.719 učenika u 88 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo turizma i sporta.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom trajanja cijeloga upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupakaDatum
o Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 5. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 5. – 1. 7. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH1. 7. 2022.
o Početak prijava redovitih učenika u sustav23. 5. 2022.
o Početak prijava obrazovnih programa25. 6. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. 2022.

o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

o Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.

o Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis29. 6. – 4. 7. 2022.
o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete6. 7. 2022.

o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.

o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka9. 7. 2022.

o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.
o Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok15. 7. 2022.
o Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok10. 8. 2022.


Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupakaDatum
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa20. 8. 2022.

o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)24. 8. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere22. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata23. 8. 2022.

o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2022.

o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

25. 8. 2022.

o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

26. 8. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka27. 8. 2022.

o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

29. – 30. 8. 2022.
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka1. 9. 2022.


PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

XII.

Ljetni upisni rok

Opis postupakaDatum
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe23. 5. – 6. 6. 2022
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH23. 5. – 6. 6. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 5. – 17. 6. 2022.
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a26. 5. – 17. 6. 2022.
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata17. 6. 2022.
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav23. 6. 2022.
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta24. 6. 2022.
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa25. 6. 2022.

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. 8. – 18. 8. 2022.
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. 8. – 18. 8. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. – 18. 8. 2022.
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a16. 8. – 18. 8. 2022.
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata18. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav19. 8. 2022.
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta20. 8. 2022.
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa20. 8. 2022.


PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOM I JESENSKOM UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupakaPrijedlog
o Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u23. 5. – 31. 5. 2022
o Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima1. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti2. 6. – 14. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste14. 6. 2022.

o Prigovor kandidata na pogreške

(pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

o Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15. 6. – 20. 6. 2022.
o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta21. 6. 2022.
o Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma21. 6. – 24. 6. 2022.

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta prema vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– nastavni predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,

– iznos školarine ako se naplaćuje,

– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi. Srednja škola koja provodi provjeru likovne darovitosti u svojem natječaju navodi koje će se likovne tehnike koristiti prilikom likovne provjere.

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022., prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji su se ispisali te žele ponovno upisati prvi razred; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003., 198/2003., 138/2006. i 45/2011.) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2022./2023. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

(5) Kandidatima koji osnovno obrazovanje završavaju u inozemstvu nakon ljetnog upisnog roka, omogućit će se u jesenskom roku upis u programe obrazovanja čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku. Navedeno će se omogućiti ako su ostvarili jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika koji je ostvario pravo upisa u taj program u ljetnom upisnom roku. Upis navedenih kandidata putem sustava NISPuSŠ provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministra znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednome odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministra povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednome odjelu isključivo u slučajevima:

– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednome odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,

– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje uza zahtjev za povećanje broja učenika u razrednome odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednome odjelu,

– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem ustrojenih razrednih odjela te brojem upisanih učenika.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika od obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 2. do 24. rujna 2022.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka, Ministarstvo utvrđuje konačan broj ustrojenih razrednih odjela i broj upisanih učenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministar.

XXII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/22-06/00004
Urbroj: 533-05-22-0027
Zagreb, 18. svibnja 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

Rok: 2021./2022., ljetni rok

Vrsta osnivača: Javna ustanova

ProgramŠifra
programa
TrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Bjelovarsko-bilogorska66,001459
Škola: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0096
Ekonomist 4 g.0607244372
Upravni referent 4 g.0604044124
Škola: Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)5,00108
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar DO DO 3 g.44133330,5A12
Kuhar DO DO 3 g.4412333120
Prodavač DON DO 3 g.44093330,5A12
Škola: Gimnazija Bjelovar (07-004-502)5,00132
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010442,475A66
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S40,525A14
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0064
Opća gimnazija 4 g.32010442,7188A58
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC40,2813A6
Škola: Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044120
Škola: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0045
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022118
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044127
Škola: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)3,0072
Komercijalist 4 g.0603044248
Prodavač IG 3 g.0609233124
Škola: Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)4,00104
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044126
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044126
Škola: Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)6,00122
Automehaničar – JMO 3 g.0142533120
Bravar – JMO 3 g.01415330,3333A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35C7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35C7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,3C6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333A8
Pomoćni bravar – TES 3 g.0184933110
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,5B12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333A8
Zavarivač 2 g.02600220,5B12
Škola: Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)6,00144
Frizer 3 g.2503333124
Grafički tehničar 4 g.2101044124
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,6667B16
Konobar 3 g.07133330,3333A8
Kuhar 3 g.07123330,6667A16
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Stolar 3 g.12113330,3333B8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0088
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5B10
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,4167A10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3333A8
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
24
Škola: Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0084
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,25A6
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25A6
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,00100
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Građevinski tehničar 4 g.1311044126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Škola: Tehnička škola Daruvar (07-012-501)8,00158
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4167a10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5b10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,25a6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333a8
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5C5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,5c5
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,5b30
Škola: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)6,00112
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044126
Konobar 3 g.0713333122
Kuhar 3 g.07123331
22
Pekar IG 3 g.09120330,5a11
Pomoćni konobar – TES 3 g.0753933110
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Slastičar 3 g.09253330,5a11
Županija: Brodsko-posavska68,001449
Škola: Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod (12-078-506)6,00120
Ekonomist 4 g.0607244240
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Elektrotehnička i ekonomska škola, Nova Gradiška (12-051-503)4,0092
Komercijalist 4 g.0603044120
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441
24
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod (12-078-503)8,00196
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)3,0078
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Škola: Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Industrijsko obrtnička škola, Nova Gradiška (12-051-502)7,00130
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5A10
Konobar 3 g.0713333120
Krojač 3 g.22213330,3C6
Kuhar 3 g.0712333120
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,35C7
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,3D3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3D3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,4D4
Prodavač IG 3 g.0609233120
Stolar 3 g.12113330,35C7
Škola: Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod (12-078-504)11,00220
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3h6
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3f6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3f6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4j8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331
20
Bravar – JMO 3 g.01415331,6j32
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270331
20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,4h8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3h6
Elektromonter IG 3 g.04110330,3846i10
Elektroničar IG 3 g.04140330,3077i8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,4f8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,4g8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3g6
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839331
10
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,3077i8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3g6
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
20
Zavarivač 2 g.02600221
24
Škola: Obrtnička škola, Slavonski Brod (12-078-502)10,00200
Frizer – JMO 3 g.2503533240
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,5385D14
Konobar – JMO 3 g.07135330,5C10
Krojač – JMO 3 g.22215330,5C10
Kuhar – JMO 3 g.07125331,5I30
Mesar – JMO 3 g.09245330,5F10
Modni tehničar 4 g.3315244124
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,4615D12
Pekar – JMO 3 g.09215330,5F10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5L5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5L5
Slastičar – JMO 3 g.07145330,5I10
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,5B10
Stolar – JMO 3 g.12111330,5B10
Škola: Srednja medicinska škola, Slavonski Brod (12-078-507)5,00102
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.2452933110
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044124
Škola: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)6,00136
Agrotehničar 4 g.33062440,5A12
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,3C6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,4C8
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5B10
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,5A12
Šumarski tehničar 4 g.1101044124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Vrtlar IG 3 g.08130330,3C6
Škola: Tehnička škola, Slavonski Brod (12-078-505)7,00160
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Elektrotehničar 4 g.04010441
20
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
24
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441
20
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441
24
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Županija: Dubrovačko-neretvanska62,001271
Škola: Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik (19-018-504)4,0080
Ekonomist 4 g.0607244120
Komercijalist 4 g.0603044120
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Gimnazija Metković (19-049-502)4,0096
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0044
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045244
Škola: Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)5,0096
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5D11
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5E11
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5E11
Frizer DO 4 g.44035440,6667B16
Kozmetičar DON 4 g.44011440,3333B8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331
6
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441
22
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5D11
Škola: Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Pomorski nautičar 4 g.1609044248
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044124
Škola: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen (19-512-501)2,0040
Komercijalist 4 g.0603044120
Web dizajner 4 g.21122441
20
Škola: Srednja škola Blato (19-511-501)3,0054
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333A6
Opća gimnazija 4 g.32010441
18
Prodavač – JMO 3 g.06115330,3333A6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244118
Škola: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče (19-112-501)4,0098
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,25A6
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044126
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Srednja škola Metković (19-049-501)8,00158
Automehaničar 3 g.01423330,3333A8
Ekonomist 4 g.0607244120
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3333A8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333A8
Konobar 3 g.07133331
20
Kuhar 3 g.07123331
20
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193316
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Upravni referent 4 g.0604044124
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Srednja škola Petra Šegedina, Korčula (19-038-501)5,0092
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,5E6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5E6
Elektrotehničar 4 g.0401044118
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044122
Konobar 3 g.07133330,3333D6
Kuhar 3 g.07123330,3333D6
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Slastičar 3 g.09253330,3333D6
Škola: Srednja škola Vela Luka (19-038-502)3,0045
Ekonomist 4 g.0607244115
Kuhar – JMO 3 g.0712533115
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Škola: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)8,00154
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044366
Konobar 3 g.07133330,6364A14
Kuhar 3 g.07123332
40
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193316
Slastičar 3 g.09253330,3636A8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)3,0050
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044120
Slikarski dizajner 4 g.3009044120
Županija: Grad Zagreb392,009484
Škola: Agronomska škola Zagreb (21-114-542)5,00130
Agrotehničar 4 g.33062441
26
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
26
Cvjećar IG 3 g.08140330,5E13
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5E13
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441
26
Poljoprivredni tehničar – vrtlar 4 g.08030441
26
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb (21-114-147)5,0050
Autolimar pril. 4 g.01409430,4C4
Bravar pril. 4 g.01419430,3C3
Krojač pril. 4 g.22159430,3C3
Kuhar pril. 4 g.07129431
10
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,3D3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,3D3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,4D4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Slastičar pril. 4 g.07149431
10
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb (21-114-149)8,0080
Ekonomist pril. 4 g.0601944110
Galanterist pril. 4 g.23139430,5D5
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program pril. 4 g.2103944110
Krojač pril. 4 g.22159430,5D5
Pomoćni administrator – TES 3 g.0682933110
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,5E5
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.2183933110
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5E5
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.3314244110
Upravni referent pril. 4 g.0604944110
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Zagreb (21-114-153)3,0028
Administrator pril. 3 g.068193218
Poslovni tajnik pril. 4 g.0602944110
Telefonski operater pril. 4 g.1782944110
Škola: Druga ekonomska škola, Zagreb (21-114-536)5,00130
Ekonomist 4 g.06072444104
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g.060724-S4126
Škola: Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)7,00168
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.1203044124
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244124
Stolar – JMO 3 g.1211133372
Šumarski tehničar 4 g.1101044124
Tehničar zaštite prirode 4 g.3308044124
Škola: Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb (21-114-530)10,00246
Autoelektričar – JMO 3 g.0422533124
Autolimar – JMO 3 g.01405330,7692B20
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,7692A20
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533496
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,4167D34
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,7692C20
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,5833D14
Puškar – JMO 3 g.01455330,2308B6
Urar – JMO 3 g.01445330,2308C6
Zlatar – JMO 3 g.01465330,2308A6
Škola: Elektrotehnička škola, Zagreb (21-114-528)7,00182
Elektrotehničar 4 g.0401044252
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044252
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244378
Škola: Geodetska škola, Zagreb (21-114-532)4,00104
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062444104
Škola: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb (21-114-514)7,00182
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044378
Škola: GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010445130
Škola: Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb (21-114-508)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb (21-114-594)2,0036
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022112
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044124
Škola: Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb (21-114-591)3,0066
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022118
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044248
Škola: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb (21-114-593)3,0068
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022120
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044248
Škola: Glazbena škola Zlatka Balokovića, Zagreb (21-114-596)2,0038
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044128
Škola: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete (21-114-098)2,0045
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022117
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044128
Škola: Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb (21-114-592)2,0048
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044248
Škola: Gornjogradska gimnazija, Zagreb (21-114-506)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: Graditeljska tehnička škola, Zagreb (21-114-531)5,00130
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044378
Građevinski tehničar 4 g.1311044252
Škola: Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu (21-114-595)6,00144
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446144
Škola: I. gimnazija, Zagreb (21-114-501)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb (21-114-527)10,00260
Elektrotehničar 4 g.04010448208
Strojarski tehničar 4 g.0101044252
Škola: II. gimnazija, Zagreb (21-114-502)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: III. gimnazija, Zagreb (21-114-503)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044252
Škola: Industrijska strojarska škola, Zagreb (21-114-553)7,00182
Alatničar IG 3 g.01120330,4615A12
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3846B10
Automehaničar – JMO 3 g.0142533252
Bravar – JMO 3 g.01415330,3077B8
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.4427033126
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.0136533252
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,5385A14
Tokar – JMO 3 g.01315330,3077B8
Škola: IV. gimnazija, Zagreb (21-114-504)5,00130
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3203344126
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,5A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,5A13
Jezična gimnazija 4 g.3203044378
Škola: IX. gimnazija, Zagreb (21-114-509)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010445130
Škola: Klasična gimnazija, Zagreb (21-114-517)5,00128
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N4124
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K44104
Škola: Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb (21-114-554)6,00144
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,25c6
Autolakirer 3 g.26053330,5c12
Dimnjačar DON DO 3 g.44076330,25b6
Fasader – JMO 3 g.13345330,25a6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,75a18
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,75f18
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,25f6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,6667e16
Pismoslikar 3 g.26043330,25c6
Podopolagač IG 3 g.13160330,25d6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5d12
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,5b12
Staklar DON DO 3 g.44116330,25b6
Tesar 3 g.13323330,25d6
Zidar 3 g.13313330,3333e8
Škola: Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb (21-114-551)10,00260
Fotograf – JMO 3 g.2601533126
Frizer – JMO 3 g.25035336156
Kozmetičar – JMO 3 g.2501533126
Kozmetičar DON 4 g.4401144126
Pediker – JMO 3 g.2502533126
Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb (21-114-540)4,00104
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Tehničar za telekomunikacije 4 g.0405044126
Škola: Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb (21-114-543)6,00156
Mesar – JMO 3 g.09245331
26
Pekar – JMO 3 g.09215331
26
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244252
Tehničar nutricionist 4 g.0903044126
Tehničar nutricionist (odjel za sportaše) 4 g.090304-S4126
Škola: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (21-114-538)11,00284
Geološki tehničar 4 g.0501044126
Kemijski tehničar 4 g.2001044252
Kozmetičar 4 g.2502044252
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080444104
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S4124
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3208144126
Škola: Prva ekonomska škola, Zagreb (21-114-535)10,00260
Ekonomist 4 g.060724410260
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb (21-114-558)6,00156
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A46156
Škola: Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb (21-114-590)4,0050
Plesač suvremenog plesa 4 g.3102044230
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.3100012220
Škola: Škola za cestovni promet, Zagreb (21-114-541)9,00234
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032444104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044126
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334104
Škola: Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb (21-114-545)6,00156
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,5F13
Grafički tehničar pripreme 4 g.2102044126
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5F13
Grafički urednik-dizajner 4 g.2106044126
Medijski tehničar 4 g.21112441
26
Medijski tehničar (odjel za sportaše) 4 g.211124-S40,5A13
Web dizajner 4 g.2112244126
Web dizajner (odjel za sportaše) 4 g.211224-S40,5A13
Škola: Škola za klasični balet, Zagreb (21-114-589)2,0024
Plesač klasičnog baleta 4 g.3101044114
Plesač narodnih plesova 4 g.3103044110
Škola: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb (21-114-520)5,00101
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045496
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.245293315
Škola: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb (21-114-521)4,00104
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454104
Škola: Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb (21-114-523)3,0078
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045378
Škola: Škola za modu i dizajn, Zagreb (21-114-544)5,00130
Dizajner odjeće 4 g.30110441
26
Galanterist – JMO 3 g.23135330,5C13
Krojač – JMO 3 g.22215330,5C13
Modni tehničar 4 g.33152441,6923A44
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,3077A8
Tekstilni tehničar 4 g.22010440,3077B8
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.22020440,6923B18
Škola: Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Zagreb (21-114-555)6,00157
Bravar 3 g.01413330,5A13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,5094B40
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,4906B13
Plinoinstalater – JMO 3 g.0137533126
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5A13
Strojarski tehničar 4 g.0101044126
Vodoinstalater – JMO 3 g.0138533126
Škola: Škola za primalje, Zagreb (21-114-522)2,0052
Primalja-asistentica/asistent 4 g.2413044252
Škola: Športska gimnazija, Zagreb (21-114-560)4,0096
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Škola: Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb (21-114-566)9,0071
Kuhar pril. 4 g.071294318
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,3C3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,5C5
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.088493318
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,5B4
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,5A4
Pomoćni konobar – TES 3 g.075393318
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933321
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,2C2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,5B4
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5A4
Škola: Srednja škola Jelkovec, Sesvete (21-114-624)5,00140
Elektrotehničar 4 g.04010441
28
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441
28
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443
84
Škola: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb (21-114-547)7,00182
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244252
Strojarski tehničar 4 g.0101044126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244252
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244126
Škola: Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Zagreb (21-114-548)3,0078
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
26
Tehničar za energetiku 4 g.01040441
26
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441
26
Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb (21-114-588)10,00242
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244248
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244248
Tehničar za očnu optiku 4 g.2701044126
Tehničar za računalstvo 4 g.04162445120
Škola: Tehnička škola Zagreb (21-114-550)6,00156
Tehničar vuče-strojovođa 4 g.1902044126
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244252
Tehničar za željeznički promet 4 g.1901044126
Željeznički prometni radnik IG 3 g.1911033126
Škola: Treća ekonomska škola, Zagreb (21-114-537)5,00130
Ekonomist 4 g.06072445130
Škola: Trgovačka škola, Zagreb (21-114-557)8,00208
Komercijalist 4 g.0603044252
Prodavač IG 3 g.06092335130
Prodavač DON DO 3 g.4409333126
Škola: Ugostiteljsko-turističko učilište, Zagreb (21-114-539)10,00260
Konobar 3 g.0713333252
Kuhar 3 g.07123335,5A143
Slastičar 3 g.09253331,5A39
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Škola: Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagreb (21-114-121)2,0024
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)3105044224
Škola: Upravna škola Zagreb (21-114-556)6,00150
Administrator 2 g.0651022120
Poslovni tajnik 4 g.0605044252
Upravni referent 4 g.0604044378
Škola: V. gimnazija, Zagreb (21-114-505)7,00182
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447182
Škola: Veterinarska škola, Zagreb (21-114-524)4,00104
Veterinarski tehničar 4 g.10010444104
Škola: VII. gimnazija, Zagreb (21-114-507)6,00156
Opća gimnazija 4 g.32010446156
Škola: X. gimnazija Ivan Supek, Zagreb (21-114-510)11,00286
Opća gimnazija 4 g.32010445130
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044378
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210144252
Škola: XI. gimnazija, Zagreb (21-114-511)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: XII. gimnazija, Zagreb (21-114-512)4,00104
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Škola: XIII. gimnazija, Zagreb (21-114-513)5,00130
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: XV. gimnazija, Zagreb (21-114-515)10,00252
IBMYP program 2 g.3205024244
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448208
Škola: XVI. gimnazija, Zagreb (21-114-516)5,00130
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.3203344126
Jezična gimnazija 4 g.32030444104
Škola: XVIII. gimnazija, Zagreb (21-114-518)4,00104
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,5A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,5A13
Jezična gimnazija 4 g.3203044378
Škola: Zdravstveno učilište, Zagreb (21-114-519)8,00208
Dentalna asistentica/asistent 4 g.2412044126
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044126
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044252
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinski kozmetičar 4 g.2408044126
Sanitarni tehničar 4 g.2406044126
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044126
Županija: Istarska90,002093
Škola: Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Ekonomist 4 g.0607244248
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Škola: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)7,00174
Elektromehaničar IG 3 g.0412033124
Komercijalist 4 g.0603044124
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Upravni referent 4 g.0604044124
Škola: Gimnazija Pula (18-069-502)7,00180
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula (18-069-512)2,0054
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022126
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044128
Škola: Gospodarska škola Istituto professionale, Buje (18-006-503)4,00104
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5D13
Frizer DO 4 g.44035440,5C13
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5D13
Konobar DO DO 3 g.44133330,3077B8
Kozmetičar DON 4 g.44011440,5C13
Kuhar DO DO 3 g.44123330,3846B10
Prodavač DON DO 3 g.44093330,3077B8
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
26
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)3,0078
Autolimar 3 g.01403330,2308A6
Automehaničar 3 g.01423330,4615A12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,3077A8
Elektroinstalater 3 g.04213330,3846C10
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3077C8
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,3077C8
Instalater-monter IG 3 g.01150330,3846B10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3077B8
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,3077B8
Škola: Medicinska škola Pula (18-069-507)4,00100
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045252
Škola: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004128
Škola: Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,2A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4B4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5A5
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.08829330,2B2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,4B4
Škola: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula (18-069-501)8,00208
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Kabineti, učionice)0701044252
Komercijalist 4 g. (Kabineti, učionice)0603044126
Konobar 3 g. (Kabineti, učionice)0713333126
Kuhar 3 g. (Kabineti, učionice)07123331,7692A46
Prodavač IG 3 g. (Kabineti, učionice)0609233126
Slastičar 3 g. (Kabineti, učionice)09253330,2308A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. (Kabineti, učionice)0702044126
Škola: Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan«, Buje (18-006-501)2,0056
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044128
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Škola: Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0066
Automehaničar 3 g.01423330,5A11
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5A11
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044122
Škola: Srednja škola Mate Balote, Poreč – Parenzo (18-068-501)5,00122
Agrotehničar 4 g.3306244126
Ekonomist 4 g.0607244244
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)6,00146
Ekonomist 4 g.0607244122
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,4615A12
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Instalater-monter IG 3 g.01150330,5385A14
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Konobar 3 g.07133330,4615B12
Kuhar 3 g.07123330,5385B14
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno (18-072-502)4,00100
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (18-072-503)3,0078
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3462B9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3462B9
Konobar 3 g.07133330,3462D9
Kuhar 3 g.07123330,4231D11
Slastičar 3 g.09253330,2308D6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3077B8
Škola: Strukovna škola Pula (18-069-509)4,00104
Frizer – JMO 3 g.25035331,3462C35
Kozmetičar 4 g.2502044126
Mesar – JMO 3 g.09245330,3077C8
Stolar – JMO 3 g.12111330,3462C9
Tehničar nutricionist 4 g.0903044126
Škola: Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie (18-006-502)4,0060
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,5D6
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT4112
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,5D6
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,6667A12
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,3333A6
Tehničar za elektroniku (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041424-MT40,3333B6
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT40,6667B12
Škola: Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno (18-072-501)4,0046
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,5A8
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT4110
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,5A8
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT4110
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT3110
Škola: Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola (18-069-505)6,0099
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014233-MT30,5A10
CNC operater/CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,5A10
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT4115
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT4115
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,6667B16
Prirodoslovna gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320804-MT40,3333B8
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT3110
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT4115
Škola: Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00120
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, Poreč – Parenzo
(18-068-502)
3,0078
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044126
Konobar 3 g.07133330,2308A6
Kuhar 3 g.07123330,5385A14
Slastičar 3 g.09253330,2308A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044126
Županija: Karlovačka65,001312
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac (04-034-010)2,0020
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,4B4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3B3
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,3A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,4A4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3A3
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,3B3
Škola: Ekonomsko-turistička škola, Karlovac (04-034-505)4,0070
Administrator pril. 3 g.0681932110
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Škola: Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin (04-056-503)4,0070
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044115
Jezična gimnazija 4 g.32030441
20
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Prodavač IG 3 g.0609233115
Škola: Gimnazija Karlovac (04-034-501)6,00152
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.32010442,475A66
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100440,525A14
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Karlovac (04-034-513)3,0052
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022126
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044226
Škola: Medicinska škola, Karlovac (04-034-507)4,0090
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441
22
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452
48
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. (Izdvojena)2410045120
Škola: Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac (04-034-510)7,00142
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3636B8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,2727C6
Frizer DO 4 g.44035441
20
Građevinski tehničar 4 g.13110441
22
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3333A8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3636D8
Mesar – JMO 3 g.09245330,3636C8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333A8
Pediker – JMO 3 g.25025330,2727B6
Pekar – JMO 3 g.09215330,3636C8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5F5
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,3333A8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3636B8
Tesar – JMO 3 g.13325330,3636D8
Zidar – JMO 3 g.13315330,2727D6
Škola: Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)5,0094
Automehaničar 3 g.01423330,3333d6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,4545f10
Elektrotehničar 4 g.0401044115
Frizer 3 g.25033330,5e12
Stolar 3 g.12113330,5e12
Strojobravar 3 g.01353330,2727f6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244115
Vodoinstalater 3 g.01383330,2727f6
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110330,6667d12
Škola: Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)3,0064
Cvjećar IG 3 g.08140330,5A12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5A12
Tehničar nutricionist 4 g.0903044120
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Škola: Srednja škola Duga Resa (04-019-501)4,0086
Finomehaničar 3 g.01433330,5C12
Medijski tehničar 4 g.2111244120
Modni tehničar 4 g.3315244120
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Puškar 3 g.01453330,5C12
Škola: Srednja škola Slunj (04-079-501)4,0082
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333B6
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Tokar – JMO 3 g.01315330,3333B6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333B6
Škola: Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)4,0086
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Meteorološki tehničar 4 g.3303044120
Stolar – JMO 3 g.1211133120
Šumarski tehničar 4 g.1101044126
Škola: Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00184
Alatničar 3 g.01343330,3B6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25C6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5C12
Bravar 3 g.01413330,35F7
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Elektroinstalater 3 g.04213330,5E10
Elektromehaničar 3 g.04233330,5E10
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,35F7
Limar – JMO 3 g.01395330,25C6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar 3 g.01353330,3B6
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tokar 3 g.01313330,4B8
Vodoinstalater 3 g.01383330,3F6
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac (04-034-509)6,00120
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.07133331,6F32
Kuhar 3 g.0712333240
Prodavač IG 3 g.0609233120
Slastičar 3 g.09253330,4F8
Županija: Koprivničko-križevačka55,001160
Škola: Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00168
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0044
Opća gimnazija 4 g. (Glavna zgrada)3201044244
Škola: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)9,00183
Autolimar 3 g.01403330,3333A7
Automehaničar 3 g.01423330,3333A7
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333B7
Elektromehaničar 3 g.04233330,3333B7
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,3333B7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333C7
Konobar 3 g.07133330,3333D7
Kuhar 3 g.07123330,6667D14
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,3333E7
Mesar IG 3 g.09140330,3333F7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333E7
Pekar 3 g.09213330,3333F7
Plinoinstalater 3 g.01373330,3333C7
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3333G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,3333G3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,3333G3
Slastičar 3 g.09253330,3333F7
Stolar 3 g.12113330,3333E7
Strojobravar 3 g.01353330,3333A7
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vodoinstalater 3 g.01383330,3333C7
Škola: Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00111
Agrotehničar 4 g.33062441
24
Cvjećar IG 3 g.08140330,2857A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,4286B9
Mljekar 3 g.09160330,2857B6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,4286A9
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441
21
Stočar IG 3 g.08150330,2857B6
Veterinarski tehničar 4 g.10010441
24
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,2857A6
Škola: Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)6,00115
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,381C8
Građevinski tehničar 4 g.1311044121
Komercijalist 4 g.0603044121
Konobar 3 g.07133330,2857K6
Krojač – JMO 3 g.22215330,2857C6
Kuhar 3 g.07123330,4286K9
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333C7
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244121
Zidar 3 g.13313330,2857K6
Škola: Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00222
Ekonomist 4 g.0607244121
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044121
Komercijalist 4 g.0603044121
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244124
Prodavač DON DO 3 g.4409333121
Tehničar nutricionist 4 g.0903044121
Upravni referent 4 g.0604044121
Škola: Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00178
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3333e7
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,6667d14
Ekonomist 4 g.06072441
21
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,3333d7
Frizer – JMO 3 g.25035330,381f8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,2857e6
Konobar – JMO 3 g.07135330,2857h6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3333f7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,381h8
Pediker – JMO 3 g.25025330,2857f6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331
10
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333h7
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,381e8
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441
21
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
21
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
21
Škola: Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica (06-037-504)2,0037
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044122
Županija: Krapinsko-zagorska63,001395
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Pomoćni krojač – TES 3 g.2283933110
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.0883933110
Škola: Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok (02-097-503)4,0098
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Pregrada (02-123-502)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)5,00112
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044116
Grafički urednik-dizajner 4 g.2106044122
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004126
Medijski tehničar 4 g.2111244124
Web dizajner 4 g.2112244124
Škola: Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)10,00226
Agrotehničar 4 g.3306244122
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,5G12
Cvjećar IG 3 g.08140330,3333c8
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044122
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5G12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5d11
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4167c10
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045128
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,2727b6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,4545a10
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,5d11
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25c6
Pomoćni proizvođač keramike 2 g.1355012120
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,7273b16
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,6f12
Staklar DON DO 3 g.44116330,4f8
Tesar 3 g.13323330,2727a6
Zidar 3 g.13313330,2727a6
Škola: Srednja škola Konjšćina, Konjščina (02-177-501)5,00114
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,5C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5455A12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5C12
Komercijalist 4 g.0603044122
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,4545A10
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044126
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Srednja škola Krapina (02-040-501)12,00272
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,5833A14
Bravar – JMO 3 g.01415330,4167A10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033256
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5833B14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,4167B10
Frizer – JMO 3 g.25035330,5C10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Komercijalist 4 g.0603044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044120
Prodavač – JMO 3 g.06115330,5C10
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Škola: Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00124
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033128
Frizer – JMO 3 g.25035330,6154B16
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar – JMO 3 g.12111330,3846B10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333A8
Škola: Srednja škola Pregrada (02-123-501)6,00120
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044120
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Kuhar 3 g.07123330,5B10
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045240
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044120
Slastičar 3 g.09253330,5B10
Škola: Srednja škola Zabok (02-097-501)8,00188
Ekonomist 4 g.0607244248
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Komercijalist 4 g.0603044124
Konobar 3 g.07133330,5A12
Kuhar 3 g.07123331,5A36
Prodavač IG 3 g.0609233120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Srednja škola Zlatar (02-189-501)4,0096
Opća gimnazija 4 g.32010441
24
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441
24
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
24
Upravni referent 4 g.06040441
24
Županija: Ličko-senjska18,00442
Škola: Gimnazija Gospić (09-026-504)2,0048
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Škola: Srednja škola Otočac (09-061-501)4,00100
Autoelektričar 3 g.04223330,3333A8
Automehaničar 3 g.01423330,3333A8
Ekonomist 4 g.0607244124
Elektromehaničar 3 g.04233330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Šumarski tehničar 4 g.1101044126
Škola: Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju (09-074-501)3,0064
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Plitvička jezera, Korenica (09-455-501)3,0076
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar – JMO 3 g.07135330,3571A10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3571A10
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Slastičar – JMO 3 g.07145330,2857A8
Škola: Strukovna škola Gospić (09-026-503)6,00154
Automehaničar 3 g.01423330,3846A10
Bravar 3 g.01413330,3077A8
Ekonomist 4 g.0607244126
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3077A8
Konobar 3 g.07133330,3846B10
Kuhar 3 g.07123330,6154B16
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033126
Županija: Međimurska50,001114
Škola: Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec (20-010-504)8,00176
Ekonomist 4 g.06072442
44
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044244
Komercijalist 4 g.0603044122
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S4120
Prodavač DON DO 3 g.4409333124
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00182
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Opća gimnazija 4 g.32010444104
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044126
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Gospodarska škola, Čakovec (20-010-505)7,00148
Agrotehničar 4 g.33062440,5E12
Cvjećar IG 3 g.08140330,6364C14
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333A8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,3333A8
Krojač – JMO 3 g.22215330,5B10
Modni tehničar 4 g.33152440,5E12
Obućar – JMO 3 g.23115330,5B10
Pediker – JMO 3 g.25025330,3333A8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3636C8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4F4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3F3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,3F3
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441
20
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033128
Škola: Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)10,00204
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Fasader – JMO 3 g.13345330,3333H8
Građevinski tehničar 4 g.1311044120
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,5E11
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,2727F6
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004120
Medijski tehničar 4 g.21112440,5D11
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,5E11
Podopolagač IG 3 g.13160330,2727F6
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.13819330,4A4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,6A6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,4545F10
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.4403533120
Stolar – JMO 3 g.12111330,5G12
Tesar – JMO 3 g.13325330,3333H8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5G12
Web dizajner 4 g.21122440,5D11
Zidar – JMO 3 g.13315330,3333H8
Škola: Srednja škola Prelog (20-527-501)7,00146
Ekonomist 4 g.0607244120
Konobar 3 g.07133330,5C12
Kuhar 3 g.0712333122
Mesar – JMO 3 g.09245330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Pekar – JMO 3 g.09215330,5A12
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,5B5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5B5
Slastičar 3 g.09253330,5C12
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
20
Škola: Tehnička škola Čakovec (20-010-503)11,00258
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A8
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533122
Bravar – JMO 3 g.01415330,5C12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033126
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.4427033126
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B12
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244122
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,5C12
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244122
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,5D34
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,5D34
Tokar – JMO 3 g.01315330,3333A8
Županija: Osječko-baranjska141,002994
Škola: Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)5,00108
Ekonomist 4 g.0607244120
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar 3 g.07133330,25B6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5A10
Kuhar 3 g.07123330,5B12
Mesar IG 3 g.09140330,25B6
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Škola: Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)6,00132
Ekonomist 4 g.0607244366
Poslovni tajnik 4 g.0605044122
Upravni referent 4 g.0604044244
Škola: Ekonomska škola Braća Radić, Đakovo (14-022-501)5,00100
Ekonomist 4 g.0607244120
Komercijalist 4 g.0603044120
Prodavač DON DO 3 g.4409333120
Upravni referent 4 g.0604044120
Web-dizajner 4 g.2112244120
Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)7,00164
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo (14-022-502)4,0080
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044120
Škola: Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)1,0028
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Škola: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022116
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044126
Škola: Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)4,0096
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Građevinski tehničar 4 g.1311044124
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4167A10
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,2917A7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,2917A7
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Škola: I. gimnazija Osijek (14-060-503)6,00144
Opća gimnazija 4 g.32010445120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Škola: II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00120
Jezična gimnazija 4 g.32030445120
Škola: III. gimnazija Osijek (14-060-505)6,00150
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446150
Škola: Medicinska škola Osijek (14-060-506)6,00144
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045496
Sanitarni tehničar 4 g.2406044124
Škola: Obrtnička škola Osijek (14-060-513)7,0099
Autolakirer 3 g.26053330,3333B7
Fotograf 3 g.26013330,3333B7
Frizer – JMO 3 g.2503533124
Mesar – JMO 3 g.09245330,2917A7
Pediker 3 g.25023330,3333B7
Pekar – JMO 3 g.09215330,2917A7
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,3D3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,3D3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5C5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933210
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,4D4
Stolar – JMO 3 g.12111330,4167A10
Škola: Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)3,0072
Agrotehničar 4 g.33062441
24
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441
24
Veterinarski tehničar 4 g.10010441
24
Škola: Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek (14-060-021)4,0028
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060724-MM41
7
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM41
7
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM31
7
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM41
7
Škola: Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)5,00114
Automehaničar 3 g.01423330,3846A10
Bravar 3 g.01413330,3077A8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,3077A8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
20
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0096
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004496
Škola: Srednja škola Dalj (14-411-501)3,0060
Agrotehničar 4 g.3306244120
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Ekonomist 4 g.06072441
20
Škola: Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)5,00100
Agrotehničar 4 g.3306244120
Automehaničar 3 g.01423330,4B8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,7A14
Cvjećar IG 3 g.08140330,3A6
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Strojobravar 3 g.01353330,3B6
Tokar 3 g.01313330,3B6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)12,00254
Agrotehničar 4 g.3306244120
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3636c8
Bravar – JMO 3 g.01415330,2727c6
Ekonomist 4 g.0607244120
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333b8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3636c8
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Konobar 3 g.07133330,5d10
Kuhar 3 g.0712333120
Mesar – JMO 3 g.09245330,3333b8
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044120
Slastičar 3 g.09253330,5d10
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3333b8
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441
20
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
20
Škola: Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)3,0049
Bačvar 3 g.12163330,25A6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5A12
Pomoćni stolar – TES 3 g.128193315
Stolar 3 g.12113330,25A6
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola Valpovo (14-085-501)6,00128
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,3A6
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,7A14
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prodavač IG 3 g.0609233120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Škola: Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo (14-022-503)9,00186
Agrotehničar 4 g.3306244120
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3636C8
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,5D10
Cvjećar IG 3 g.08140330,2727A6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3636C8
Fotograf 3 g.26013330,3E6
Frizer 3 g.25033330,4545A10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,35E7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,7273B16
Mesar IG 3 g.09140330,2727A6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,35E7
Slastičar – JMO 3 g.07145330,2727B6
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,5D10
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,2727C6
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00164
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,5A12
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533124
Bravar 3 g.01413330,25A6
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.4427033120
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,5B12
Plinoinstalater 3 g.01373330,25B6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za energetiku 4 g.0104044124
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244124
Vodoinstalater 3 g.01383330,25B6
Škola: Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek (14-060-510)5,00108
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,5A10
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5A10
Kemijski tehničar 4 g.2001044120
Kozmetičar 4 g.2502044120
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044248
Škola: Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, Osijek (14-060-514)3,0060
Komercijalist 4 g.0603044240
Prodavač IG 3 g.0609233120
Škola: Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek (14-060-512)8,00168
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.0713333122
Kuhar 3 g.0712333366
Slastičar 3 g.0925333120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044240
Županija: Požeško-slavonska35,00730
Škola: Ekonomska škola, Požega (11-077-502)5,00100
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Komercijalist 4 g.0603044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)0604044120
Škola: Gimnazija, Požega (11-077-501)5,00100
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044240
Škola: Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221
20
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044122
Škola: Obrtnička škola, Požega (11-077-505)6,00120
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,5C10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5C10
Modni tehničar 4 g.3315244120
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,5B10
Stolar – JMO 3 g.12111330,7A14
Tesar – JMO 3 g.13325330,3A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Zidar – JMO 3 g.13315330,5B10
Škola: Poljoprivredno-prehrambena škola, Požega (11-077-503)4,0078
Agrotehničar 4 g.33062440,5A14
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
20
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,4C8
Mesar IG 3 g.09140330,3C6
Pekar IG 3 g.09120330,3C6
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5S5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5S5
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,5A14
Škola: Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00124
Fasader – JMO 3 g.13345330,5A10
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Građevinski tehničar 4 g.1311044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045240
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar – JMO 3 g.12111330,5A10
Škola: Tehnička škola, Požega (11-077-504)7,00166
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3846g10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25d6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,75d18
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5833c14
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3077g8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3077g8
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Strojobravar 3 g.01353330,4167c10
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Županija: Primorsko-goranska133,002699
Škola: Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)12,0060
Bravar 3 g.014133315
Bravar – JMO 3 g.014153315
Elektroinstalater 3 g.042133315
Elektroinstalater – JMO 3 g.042153315
Konobar 3 g.071333315
Kuhar 3 g.071233315
Stolar 3 g.121133315
Stolar – JMO 3 g.121113315
Tokar 3 g.013133315
Tokar – JMO 3 g.013153315
Vodoinstalater 3 g.013833315
Vodoinstalater – JMO 3 g.013853315
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka (08-071-026)3,0025
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,375C3
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,4286A3
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,5B5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,2857A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5B5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,2857A2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,25C2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,375C3
Škola: Drvodjeljska i strojarska škola, Rijeka (08-071-512)3,0064
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,5B10
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5833A14
Stolar – JMO 3 g.12111330,5B10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,4167A10
Škola: Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)8,00133
Administrator pril. 3 g.068193213
Ekonomist 4 g.0607244372
Pomoćni administrator – TES 3 g.068293313
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Upravni referent pril. 4 g.060494413
Upravni referent 4 g.0604044128
Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,0092
Elektromehaničar IG 3 g.0412033120
Elektroničar IG 3 g.0414033124
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442
48
Škola: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00120
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0048
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)3,0054
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221
24
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044230
Škola: Građevinska tehnička škola, Rijeka (08-071-508)4,0096
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044124
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.3001044124
Građevinski tehničar 4 g.1311044124
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Škola: Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka (08-071-515)2,0042
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,4B8
Cvjećar IG 3 g.08140330,2727A6
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4545A10
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3B6
Vrtlar IG 3 g.08130330,2727A6
Zidar – JMO 3 g.13315330,3B6
Škola: Hotelijersko-turistička škola, Opatija (08-058-504)3,0072
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044372
Škola: Medicinska škola u Rijeci, Rijeka (08-071-516)7,00176
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.2411044124
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045256
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044124
Škola: Obrtnička škola, Opatija (08-058-503)4,0096
Frizer – JMO 3 g.25035332,5A60
Kozmetičar 4 g.2502044124
Mesar – JMO 3 g.09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g.25025330,25A6
Škola: Pomorska škola, Bakar (08-275-501)4,0088
Pomorski nautičar 4 g.1609044248
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044240
Škola: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)5,00120
Grafički urednik-dizajner 4 g.2106044124
Kemijski tehničar 4 g.2001044124
Medijski tehničar 4 g.2111244124
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044124
Web dizajner 4 g.2112244124
Škola: Prometna škola, Rijeka (08-071-517)4,0092
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244124
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033248
Škola: Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (08-071-506)5,00120
Jezična gimnazija 4 g.3203044248
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Škola: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Rijeka (08-071-509)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka (08-071-524)2,0048
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004248
Škola: Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj (08-292-501)5,0092
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,5B6
Kuhar 3 g.07123330,5B6
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Pomorski nautičar 4 g.16090440,5A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,5A10
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)3201044120
Škola: Srednja škola Delnice (08-013-501)4,0076
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,5A8
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)4,0088
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,25A6
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Vodoinstalater 3 g.01383330,5A12
Škola: Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk (08-042-501)5,00112
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,625B10
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044126
Konobar 3 g.07133330,2917A7
Kuhar 3 g.07123330,7083A17
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,375B6
Škola: Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0060
Konobar 3 g.07133330,5A10
Kuhar 3 g.07123330,5A10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Srednja škola Vladimir Nazor, Čabar (08-009-501)1,0015
Opća gimnazija 4 g.3201044115
Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka (08-071-504)5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume (08-071-502)4,0070
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41
10
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT4120
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT4120
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT4120
Škola: Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka (08-071-501)3,0072
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,6667B16
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331
24
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,75A18
Instalater-monter IG 3 g.01150330,25A6
Škola: Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)3,0072
Brodograđevni tehničar 4 g.02010440,5A12
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za energetiku 4 g.01040440,5A12
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka (08-071-503)3,0072
Dizajner odjeće 4 g.3011044124
Komercijalist 4 g.0603044124
Prodavač IG 3 g.0609233124
Škola: Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)4,0096
Konobar 3 g.07133330,5A12
Kuhar 3 g.0712333248
Slastičar 3 g.09253330,5A12
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0064
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Ekonomist 4 g.0607244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,5A12
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,5A12
Županija: Šibensko-kninska47,00934
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Šibenik (15-081-011)1,0010
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,2A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,4A4
Škola: Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0065
Administrator pril. 3 g.068193215
Ekonomist 4 g.0607244120
Komercijalist 4 g.0603044120
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik (15-081-506)5,00112
Jezična gimnazija 4 g.32030441,4783A34
Klasična gimnazija 4 g.32040440,5217A12
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Škola: Glazbena škola Ivana Lukačića, Šibenik (15-081-511)2,0023
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.290002217
Glazbenik – program srednje škole g.2900044116
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)4,0084
Autolimar – JMO 3 g.01405330,2727B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3636B8
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,6C12
Brodski električar 4 g.0422344120
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3636B8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3636D8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,2727D6
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,4C8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3636D8
Škola: Medicinska škola, Šibenik (15-081-504)3,0074
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044126
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Škola: Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)4,0082
Pomorski nautičar 4 g.1609044120
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za jahte i marine 4 g.0202244122
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)4,0080
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Elektromehaničar 3 g. (radionice)04233330,5A10
Elektrotehničar 4 g. (radionice)0401044120
Konobar 3 g. (radionice)07133330,5A10
Škola: Srednja škola Lovre Montija, Knin (15-036-502)4,0080
Agrotehničar 4 g.3306244120
Ekonomist 4 g.0607244120
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Knin (15-036-503)5,0090
Automehaničar 3 g.01423330,3c6
Elektroinstalater 3 g.04213330,35c7
Elektromehaničar 3 g.04233330,35c7
Frizer 3 g.25033330,3d6
Konobar 3 g.07133330,35d7
Kuhar 3 g.07123330,35d7
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
20
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441
20
Škola: Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)3,0070
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,7273A16
Frizer – JMO 3 g.25035330,5385B14
Kozmetičar 4 g.2502044122
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050440,2727A6
Prodavač – JMO 3 g.06115330,2308B6
Stolar – JMO 3 g.12111330,2308B6
Škola: Tehnička škola, Šibenik (15-081-507)4,0080
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044120
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044120
Škola: Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0084
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Konobar 3 g.0713333120
Kuhar 3 g.0712333120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Županija: Sisačko-moslavačka70,001435
Škola: Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0072
Ekonomist 4 g.0607244248
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Škola: Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00120
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak (03-076-508)2,0035
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022114
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044121
Škola: Glazbena škola u Novskoj, Novska (03-054-502)1,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044110
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)4,0084
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25B6
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533120
Bravar – JMO 3 g.01415330,25B6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,7C14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3C6
Škola: Srednja škola Glina (03-025-501)4,0080
Ekonomist 4 g.06072441
20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,7D14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3D6
Opća gimnazija 4 g.32010441
20
Prodavač IG 3 g.06092331
20
Škola: Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0080
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Stolar 3 g.1211333120
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola Novska (03-054-501)5,00104
Bravar 3 g.01413330,5A10
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Prodavač IG 3 g.06092330,5B10
Stolar 3 g.12113330,5B10
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.0417244124
Vodoinstalater 3 g.01383330,5A10
Škola: Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00106
Cvjećar IG 3 g.08140330,5A10
Mesar IG 3 g.09140330,5A10
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.088293316
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244120
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Škola: Srednja škola Tina Ujevića, Kutina (03-043-501)5,00106
Ekonomist 4 g.0607244240
Opća gimnazija 4 g.3201044244
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044122
Škola: Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0084
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5S10
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441
24
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5S10
Konobar 3 g.07133330,3U6
Kuhar 3 g.07123330,4U8
Slastičar 3 g.09253330,3U6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
20
Škola: Srednja škola Viktorovac, Sisak (03-076-503)7,00158
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044126
Frizer – JMO 3 g.2503533120
Konobar 3 g.0713333120
Kuhar 3 g.0712333120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045252
Prodavač IG 3 g.0609233120
Škola: Strukovna škola Sisak (03-076-505)9,00160
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,5A10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3B6
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5A10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,4C8
Krojač 3 g.22213330,3C6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3C6
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,4F4
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,2E2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5E5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3E3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,3F3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3F3
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,5D10
Stolar – JMO 3 g.12111330,4B8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,5D30
Web dizajner 4 g.2112244120
Zidar – JMO 3 g.13315330,3B6
Škola: Tehnička škola Kutina (03-043-502)5,00108
Elektroinstalater 3 g.04213330,3333A8
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,3333A8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,3333A8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Tehnička škola Sisak (03-076-506)6,00128
Ekološki tehničar 4 g.3307244120
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244124
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.0417244124
Županija: Splitsko-dalmatinska223,004996
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split (17-126-535)1,006
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,3333A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,3333A2
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,3333A2
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Split (17-126-536)1,002
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.218393312
Škola: Ekonomska i upravna škola, Split (17-126-511)9,00226
Ekonomist 4 g.06072445130
Poslovni tajnik 4 g.0605044124
Upravni referent 4 g.0604044372
Škola: Ekonomska škola, Imotski (17-030-503)4,0090
Ekonomist 4 g.0607244122
Poslovni tajnik 4 g.0605044122
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Upravni referent 4 g.0604044122
Škola: Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Elektrotehničar 4 g.0401044248
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju (17-075-502)3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Gimnazija dr. Mate Ujevića, Imotski (17-030-505)4,00102
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)2,0025
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221
10
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441
15
Škola: Glazbena škola Jakova Gotovca, Sinj (17-075-505)1,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044110
Škola: Glazbena škola Josipa Hatzea, Split (17-126-525)4,0078
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022126
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044244
Plesač klasičnog baleta 4 g.310104418
Škola: Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0028
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044118
Škola: Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Split (17-126-503)5,00120
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044248
Građevinski tehničar 4 g.1311044248
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.0506244124
Škola: I. gimnazija Split (17-126-505)6,00152
Jezična gimnazija 4 g.32030444104
Klasična gimnazija 4 g.3204044248
Škola: II. gimnazija, Split (17-126-506)6,00156
Jezična gimnazija 4 g.32030446156
Škola: III. gimnazija, Split (17-126-507)6,00144
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446144
Škola: Industrijska škola, Split (17-126-516)2,0052
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5B13
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5C13
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,5C13
Instalater-monter IG 3 g.01150330,5B13
Škola: IV. gimnazija Marko Marulić, Split (17-126-508)6,00144
Opća gimnazija 4 g.32010446144
Škola: Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0032
Klesar – JMO 3 g.1337533116
Klesarski tehničar 4 g.1308244116
Škola: Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)4,00104
Komercijalist 4 g.0603044378
Prodavač IG 3 g.0609233126
Škola: Obrtna tehnička škola, Split (17-126-515)9,00202
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,5G12
Autolimar – JMO 3 g.01405330,5C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,5C36
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441
24
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5F12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5F12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5D12
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,5I5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,5I5
Stolar – JMO 3 g.12111330,5G12
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441
24
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441
24
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5D12
Škola: Obrtnička škola, Split (17-126-504)8,00192
Fotograf – JMO 3 g.26015330,5A12
Frizer – JMO 3 g.2503533248
Frizer DO 4 g.4403544124
Kozmetičar DON 4 g.4401144124
Krojač – JMO 3 g.22215330,5A12
Modni tehničar 4 g.3315244124
Pediker – JMO 3 g.2502533124
Tehničar za očnu optiku 4 g.2701044124
Škola: Obrtničko-industrijska škola u Imotskom, Imotski (17-030-502)6,00120
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3478O8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3478M8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3478O8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3043O7
Frizer – JMO 3 g.25035330,375L9
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3478M8
Konobar – JMO 3 g.07135330,25N6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,375L9
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75N18
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193316
Prodavač – JMO 3 g.06115330,25L6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3043M7
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033120
Škola: Pomorska škola, Split (17-126-518)7,00168
Pomorski nautičar 4 g.1609044372
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.3301044124
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044248
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044124
Škola: Prirodoslovna škola Split (17-126-501)5,00120
Ekološki tehničar 4 g.3307244124
Kemijski tehničar 4 g.2001044124
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244124
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044248
Škola: Škola likovnih umjetnosti, Split (17-126-520)2,0048
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B4248
Škola: Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split (17-126-517)9,00216
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,25E6
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,5C12
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,5A12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,5C12
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060440,5A12
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,4167D10
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004248
Medijski tehničar 4 g.21112440,5B12
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,25D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,3333D8
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,3333E8
Tehničar održivog razvoja i gradnje 4 g.1309044124
Web dizajner 4 g.21122440,5B12
Web programer 4 g.2122244124
Zidar – JMO 3 g.13315330,4167E10
Škola: Srednja škola »Braća Radić«, Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)6,00132
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A12
Cvjećar IG 3 g.08140330,3333B8
Mesar IG 3 g.09140330,3333B8
Pekar IG 3 g.09120330,3333B8
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5A12
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,3C3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3C3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,4C4
Tehničar nutricionist 4 g.0903044124
Veterinarski tehničar 4 g.1001044124
Opća gimnazija 4 g. (Gimnazija Kaštela)3201044126
Škola: Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo, Vis (17-090-501)3,0030
Kuhar – JMO 3 g.071253318
Opća gimnazija 4 g.3201044112
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044110
Škola: Srednja škola Bol (17-444-501)3,0054
Konobar 3 g.07133330,5c10
Kuhar 3 g.07123330,5c10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044114
Škola: Srednja škola Brač, Supetar (17-468-501)3,0072
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,3333A8
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Makarska (17-047-501)5,00116
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Jezična gimnazija 4 g.3203044248
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Srednja škola Hvar (17-029-501)7,0099
Konobar 3 g.07133330,5A7
Kuhar 3 g.07123330,5A7
Opća gimnazija 4 g.3201044113
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044112
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)3304044110
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)0701044118
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,5B7
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)3201044118
Slastičar 3 g. (Jelsa)09253330,5B7
Škola: Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,0084
Ekonomist 4 g.0607244121
Jezična gimnazija 4 g.3203044121
Opća gimnazija 4 g.3201044242
Škola: Srednja škola Jure Kaštelan, Omiš (17-057-501)6,00144
Frizer – JMO 3 g.25035330,2917A7
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,4167A10
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Konobar – JMO 3 g.07135330,25B6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,2917A7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75B18
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244124
Škola: Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac (17-093-501)3,0066
Automehaničar 3 g.01423330,3077A8
Ekonomist 4 g.0607244120
Konobar 3 g.07133330,3077A8
Kuhar 3 g.07123330,3846A10
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića, Sinj (17-075-501)9,00204
Ekonomist 4 g.0607244124
Frizer – JMO 3 g.25035330,5F12
Komercijalist 4 g.0603044248
Konobar 3 g.07133330,5K13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5F12
Kuhar 3 g.07123330,5K13
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Pomoćni administrator – TES 3 g.0682933110
Prodavač IG 3 g.0609233124
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin (17-083-502)7,00168
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333G8
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333G8
Konobar 3 g.07133330,5C12
Kuhar 3 g.07123331,5C36
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3333G8
Škola: Srednja strukovna škola, Makarska (17-047-502)5,0092
Automehaničar 3 g.01423330,2727A6
Elektrotehničar 4 g.0401044121
Frizer 3 g.25033330,4545A10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,2727A6
Konobar 3 g.07133330,4545B10
Kuhar 3 g.07123330,5455B12
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193315
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044122
Škola: Srednja tehnička prometna škola, Split (17-126-513)6,00144
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244124
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244124
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033372
Zrakoplovni prometnik 4 g.1801044124
Škola: Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju (17-075-503)7,00152
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3182D7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5455B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3636D8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3182D7
Elektrotehničar 4 g.04010441
22
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,4545H10
Stolar – JMO 3 g.12111330,4545B10
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
22
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441
22
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,5455H12
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331
20
Škola: Tehnička škola u Imotskom, Imotski (17-030-504)3,0072
Ekološki tehničar 4 g.3307244124
Elektrotehničar 4 g.0401044124
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Škola: Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split (17-126-514)4,0096
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244372
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244124
Škola: Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)9,00202
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044372
Konobar 3 g.0713333124
Kuhar 3 g.07123332,6667A64
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,3B3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,7B7
Slastičar 3 g.09253330,3333A8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044124
Škola: V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00144
Opća gimnazija 4 g.32010445120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Škola: Zdravstvena škola, Split (17-126-521)8,00196
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. (Osnovna #2)2411044124
Farmaceutski tehničar 4 g. (Osnovna #2)2404044126
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. (Osnovna #2)2407044126
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. (Osnovna #2)2410045372
Sanitarni tehničar 4 g. (Osnovna #2)2406044124
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. (Osnovna #2)2403044124
Županija: Varaždinska94,001913
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)2,0014
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.015102217
Parketar 2 g.125102217
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin (05-086-007)2,0014
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.088493317
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193317
Škola: Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00128
Opća gimnazija 4 g.3201044480
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Elektrostrojarska škola, Varaždin (05-086-504)12,00252
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,3333a8
Bravar – JMO 3 g.01415330,5b12
Elektroinstalater – JMO 3 g.0421533124
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333a8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,3333a8
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Grafičar pripreme 3 g.21213330,5c10
Grafičar tiska 3 g.21223330,5c10
Medijski tehničar 4 g.2111244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244240
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.1702244120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244240
Tokar – JMO 3 g.01315330,5b12
Web dizajner 4 g.2112244120
Škola: Glazbena škola u Varaždinu (05-086-512)3,0072
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022126
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044246
Škola: Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)10,00190
Administrator pril. 3 g.06819321
10
Ekonomist 4 g.06072441
20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441
20
Komercijalist 4 g.06030441
20
Konobar – JMO 3 g.07135331
20
Kuhar – JMO 3 g.0712533120
Poslovni tajnik 4 g.06050441
20
Prodavač IG 3 g.06092331
20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
20
Upravni referent 4 g.06040441
20
Škola: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin (05-086-509)9,00188
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,5B30
Ekološki tehničar 4 g.3307244120
Geološki tehničar 4 g.05010440,6A12
Građevinski tehničar 4 g.13110440,5B10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3333D8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3333D8
Prehrambeni tehničar 4 g.0905244120
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044120
Rudarski tehničar 4 g.05030440,4A8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,75C18
Tehničar nutricionist 4 g.0903044120
Tesar 3 g.13323330,25C6
Zidar 3 g.13313330,3333D8
Škola: Medicinska škola Varaždin (05-086-505)5,00112
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Prirodoslovna gimnazija 4 g.3208044120
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.2403044120
Škola: Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00180
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044360
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044372
Škola: Srednja škola »Arboretum Opeka«, Marčan (05-230-501)5,0090
Agrotehničar 4 g.3306244120
Cvjećar IG 3 g.08140330,4A8
Kuhar – JMO 3 g.0712533120
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3A6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5B5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5B5
Veterinarski tehničar 4 g.1001044120
Vrtlar IG 3 g.08130330,3A6
Škola: Srednja škola Ivanec (05-031-501)6,00124
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033120
Ekonomist 4 g.0607244120
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prodavač IG 3 g.0609233120
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333A8
Škola: Srednja škola Ludbreg (05-087-501)5,0098
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270331
22
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,4615E12
Kuhar DO DO 3 g.44123330,2308E6
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,4C4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,4C4
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,2C2
Prodavač DO DO 3 g.44092330,3077E8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Škola: Srednja škola Novi Marof (05-087-502)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Škola: Srednja strukovna škola, Varaždin (05-086-508)9,00201
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,2143D6
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Frizer DO 4 g.44035440,6667A16
Galanterist – JMO 3 g.23135330,3571D10
Kozmetičar DON 4 g.44011440,3333A8
Krojač – JMO 3 g.22215330,2143E6
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.3001004124
Mesar – JMO 3 g.09245330,2857E8
Modni tehničar 4 g.3315244120
Pekar – JMO 3 g.09215330,5E14
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,3333B3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,3333B3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,3333B3
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,4286D12
Staklar – JMO 3 g.27115330,2143C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,5714C16
Tapetar – JMO 3 g.26025330,2143C6
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.2803044120
Škola: Strojarska i prometna škola, Varaždin (05-086-507)9,00190
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3636F8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,6667E16
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,3333E8
Limar – JMO 3 g.01395330,2727F6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3636F8
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244120
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044120
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.0112244120
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033240
Županija: Virovitičko-podravska41,00814
Škola: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)1,0010
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,5A5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5A5
Škola: Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0088
Jezična gimnazija 4 g.3203044122
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044126
Škola: Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0030
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)5,0098
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333B8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5A10
Frizer – JMO 3 g.25035330,4167B10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333C8
Konobar – JMO 3 g.07135330,3333C8
Krojač – JMO 3 g.22215330,25B6
Kuhar 3 g.07123330,5A10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,5F5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,5F5
Prodavač IG 3 g.0609233120
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333C8
Škola: Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)6,00120
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,7D14
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,5B10
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3A6
Frizer DO 4 g.4403544120
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,6C12
Kozmetičar 4 g.2502044120
Stolar – JMO 3 g.12111330,7A14
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,4C8
Škola: Srednja škola »Stjepan Ivšić«, Orahovica (10-059-501)4,0080
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3A6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,4B8
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044120
Konobar – JMO 3 g.07135330,3A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,4A8
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,3B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,3B6
Škola: Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00100
Agroturistički tehničar 4 g.3304044120
Ekonomist 4 g.0607244120
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Škola: Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača (10-317-501)4,0080
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
20
Konobar – JMO 3 g.07135330,4D8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,6D12
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,5C10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,5C10
Poslovni tajnik 4 g.06050440,5A10
Upravni referent 4 g.06040440,5A10
Škola: Strukovna škola Virovitica (10-089-504)5,00102
Ekonomist 4 g.0607244240
Komercijalist 4 g.0603044120
Konobar 3 g.07133330,2727A6
Kuhar 3 g.07123330,4545A10
Slastičar 3 g.09253330,2727A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044120
Škola: Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00106
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.1204244120
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045126
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Županija: Vukovarsko-srijemska102,002132
Škola: Drvodjelska tehnička škola, Vinkovci (16-088-506)3,0060
Drvodjeljski tehničar 4 g.12010441
20
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441
20
Stolar – JMO 3 g.12111331
20
Škola: Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci (16-088-504)7,00144
Ekonomist 4 g.0607244378
Pomoćni administrator – TES 3 g.068293316
Poslovni tajnik 4 g.0605044120
Prodavač IG 3 g.0609233120
Upravni referent 4 g.0604044120
Škola: Ekonomska škola Vukovar (16-096-502)6,00132
Ekonomist 4 g.0607244122
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060724-MS4122
Komercijalist 4 g.0603044122
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS4122
Upravni referent 4 g.0604044122
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS4122
Škola: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci (16-088-502)7,00168
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044496
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00144
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS4124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS4124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS4124
Škola: Gimnazija Županja (16-111-502)3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci (16-088-510)2,0035
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044120
Škola: Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)9,00170
Ekonomist 4 g.0607244240
Konobar – JMO 3 g.07135330,35E7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,65E13
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.0805044120
Automehaničar – JMO 3 g. (Stara zgrada)01425330,7A14
Bravar 3 g. (Stara zgrada)01413330,4B8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. (Stara zgrada)01270330,6B12
Elektroinstalater 3 g. (Stara zgrada)04213330,5C10
Elektromehaničar 3 g. (Stara zgrada)04233330,5C10
Frizer – JMO 3 g. (Stara zgrada)25035330,7D14
Pediker – JMO 3 g. (Stara zgrada)25025330,3D6
Pomoćni bravar – TES 3 g. (Stara zgrada)01849330,3F3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. (Stara zgrada)08849330,3F3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. (Stara zgrada)07819330,4F4
Vodoinstalater – JMO 3 g. (Stara zgrada)01385330,3A6
Škola: Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)7,00124
Agrotehničar 4 g.3306244126
Cvjećar IG 3 g.08140330,2308F6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,4615F12
Mesar – JMO 3 g.09245330,5D10
Pekar – JMO 3 g.09215330,5D10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,3077F8
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.0805044120
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819331
6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331
6
Šumarski tehničar 4 g.1101044120
Škola: Srednja škola Ilok (16-426-501)5,00100
Agrotehničar 4 g.3306244120
Agroturistički tehničar 4 g.33040441
20
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
20
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.0812033120
Škola: Srednja strukovna škola Marko Babić, Vukovar (16-096-504)10,00195
Frizer – JMO 3 g.25035330,5C10
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250353-MS30,5D10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,5455A12
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS4120
Konobar – JMO 3 g.07135330,25B6
Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071353-MS30,2727E6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5C10
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250153-MS30,5D10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5B12
Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071253-MS30,4545E10
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) 4 g.080504-MS4120
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.078193317
Prodavač IG 3 g.0609233120
Slastičar – JMO 3 g.07145330,25B6
Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071453-MS30,2727E6
Tehničar nutricionist 4 g.0903044120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,4545A10
Škola: Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)8,00160
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,3182g7
Frizer – JMO 3 g.25035331
20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441
22
Konobar – JMO 3 g.07135330,6364d14
Krojač – JMO 3 g.22215330,3182g7
Kuhar – JMO 3 g.07125331
22
Modni tehničar 4 g.33152441
20
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5h5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5h5
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3636d8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,3636g8
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
22
Škola: Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar (16-096-503)13,00260
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,4A8
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,4B8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3A6
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014053-MS30,3B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,4C8
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,4D8
Bravar – JMO 3 g.01415330,3A6
Ekološki tehničar 4 g.3307244120
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330724-MS4120
Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042153-MS30,3B6
Elektrotehničar 4 g.0401044120
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS4120
Obućarski tehničar (Galanterijski tehničar) 4 g.2301044120
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3C6
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013753-MS30,3D6
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244120
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.015324-MS4120
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041624-MS4120
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,3C6
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,3D6
Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)10,00224
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441
24
Autoelektričar 3 g.04223330,5j10
Automehaničar 3 g.01423330,6h12
Bravar 3 g.01413330,4h8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5455i12
Elektroinstalater 3 g.04213330,5j10
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,4k8
Elektrotehničar 4 g.04010441
24
Građevinski tehničar 4 g.13110441
22
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,4545i10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,3k6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,3k6
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
24
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244248
Škola: Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0052
Elektrotehničar 4 g.0401044126
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)4,0092
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044122
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045248
Veterinarski tehničar 4 g.1001044122
Županija: Zadarska85,001876
Škola: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, Zadar (13-107-518)6,00156
Ekonomist 4 g.0607244252
Komercijalist 4 g.0603044126
Poslovni tajnik 4 g.0605044126
Prodavač IG 3 g.0609233126
Upravni referent 4 g.0604044126
Škola: Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0096
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044248
Škola: Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar (13-107-503)5,00112
Opća gimnazija 4 g.3201044488
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar (13-107-502)6,00138
Jezična gimnazija 4 g.3203044366
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)2,0043
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022118
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044125
Škola: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar (13-107-519)9,00194
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044244
Konobar 3 g.0713333124
Kuhar 3 g.0712333248
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,4A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,6A6
Slastičar 3 g.0925333124
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.0702044244
Škola: Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)4,0096
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045372
Škola: Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0065
Frizer – JMO 3 g.25035331,4884C32
Kozmetičar 4 g.2502044122
Pediker – JMO 3 g.25025330,5116C11
Škola: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar (13-107-515)5,00104
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,5A11
Mesar IG 3 g.09140330,3571E10
Pekar IG 3 g.09120330,3214E9
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,5A11
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,5D5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,5D5
Tehničar nutricionist 4 g.0903044122
Veterinarski tehničar 4 g.1001044122
Vrtlar IG 3 g.08130330,3214E9
Škola: Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,0088
Pomorski nautičar 4 g.1609044244
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.0117044244
Škola: Prirodoslovno-grafička škola, Zadar (13-107-514)3,0066
Ekološki tehničar 4 g.3307244122
Grafički urednik-dizajner 4 g.2106044120
Medijski tehničar 4 g.21112440,5B12
Web dizajner 4 g.21122440,5B12
Škola: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar (13-107-516)4,0088
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A4122
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B4244
Šivač odjeće 2 g.2251012122
Škola: Srednja škola Bartula Kašića, Pag (13-063-501)2,0050
Konobar 3 g.07133330,4167A10
Kuhar 3 g.07123330,5833A14
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Škola: Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)4,0092
Brodograditelj nemetalnog broda IG 3 g.02130330,4167E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,5833E14
Ekonomist 4 g.0607244120
Konobar DO DO 3 g.44133330,2692C7
Kuhar DO DO 3 g.44123330,4615C12
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Prodavač DON DO 3 g.44093330,2692C7
Škola: Srednja škola Gračac (13-027-527)2,0024
Ekonomist 4 g.0607244112
Tehničar zaštite prirode 4 g.3308044112
Škola: Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)5,00108
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,3636S8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5C11
Ekonomist 4 g.06072441
20
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3636S8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,5C11
Opća gimnazija 4 g.32010441
22
Prodavač – JMO 3 g.06115330,2727S6
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441
22
Škola: Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Ekonomist 4 g.0607244114
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,5A7
Opća gimnazija 4 g.3201044114
Prodavač – JMO 3 g.06115330,5A7
Škola: Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar (13-107-513)9,00206
Autolimar – JMO 3 g.01405330,5A11
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,5A33
Bravar – JMO 3 g.01415330,2308B6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.01270330,5D12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,6667C16
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3333C8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,7692B20
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,55E12
Stolar – JMO 3 g.12111330,45E10
Tehničar cestovnog prometa 4 g.1403244122
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
20
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,5D12
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Tehnička škola, Zadar (13-107-512)5,00108
Arhitektonski tehničar 4 g.1312044122
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za elektroniku 4 g.0414244120
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244120
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,5B11
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,5B11
Županija: Zagrebačka88,002091
Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana (01-073-505)2,0020
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,5B5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,5A5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,5B5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,5A5
Škola: Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Ekonomist 4 g.0607244378
Komercijalist 4 g.0603044126
Škola: Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor (01-073-501)5,00120
Ekonomist 4 g.0607244248
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044248
Kuhar 3 g.07123330,6667A16
Slastičar 3 g.09253330,3333A8
Škola: Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor (01-073-502)3,0072
Opća gimnazija 4 g.3201044372
Škola: Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)5,00140
Opća gimnazija 4 g.32010444112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044128
Škola: Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0028
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044128
Škola: Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor (01-073-504)2,0024
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022110
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044114
Škola: Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić (01-108-501)8,00192
Ekonomist 4 g.06072441
24
Frizer – JMO 3 g.25035330,5g12
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441
24
Konobar – JMO 3 g.07135330,3333h8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5g12
Kuhar – JMO 3 g.07125330,3333h8
Opća gimnazija 4 g.32010442
48
Prodavač IG 3 g.06092331
24
Slastičar – JMO 3 g.07145330,3333h8
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441
24
Škola: Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina (01-109-501)5,00122
Agrotehničar 4 g.3306244124
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5A12
Frizer – JMO 3 g.25035330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044126
Stolar – JMO 3 g.12111330,3333B8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,3333B8
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.0411044124
Škola: Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00220
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333A8
Ekonomist 4 g.0607244124
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5B12
Frizer – JMO 3 g.2503533124
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333A8
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,3333A8
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244124
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244248
Škola: Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)11,00270
Ekonomist 4 g.06072441
26
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,2692E7
Elektromonter IG 3 g.04110330,2692E7
Frizer – JMO 3 g.25035331
26
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,4615E12
Komercijalist 4 g.06030441
26
Naftno-rudarski tehničar 4 g.05050441
26
Opća gimnazija 4 g.3201044252
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,5L5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,5L5
Prodavač IG 3 g.0609233126
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441
26
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)3201044126
Škola: Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00120
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A12
Ekonomist 4 g.0607244124
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5A12
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.1605044124
Škola: Srednja škola Vrbovec (01-094-501)7,00162
Autolimar – JMO 3 g.01405330,3333C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,3333C8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033124
Ekonomist 4 g.0607244120
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3333C8
Konobar 3 g.07133330,2308B6
Kuhar 3 g.07123330,5385B14
Mesar IG 3 g.09140330,2308B6
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Prodavač IG 3 g.06092331
20
Škola: Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)8,00192
Automehatroničar – JMO 3 g.3311533126
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g.0127033126
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,3462G9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,3462G9
Frizer – JMO 3 g.25035330,5E13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,3077G8
Konobar – JMO 3 g.07135330,5H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5H13
Pediker – JMO 3 g.25025330,5E13
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.0781933110
Strojarski računalni tehničar 4 g.0153244126
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Škola: Srednja strukovna škola, Samobor (01-073-503)6,00154
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,5A13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,5C13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,5C13
Frizer – JMO 3 g.25035330,5B13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,5A13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,5B13
Tehničar za mehatroniku 4 g.0415244126
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244126
Vozač motornog vozila IG 3 g.1411033124
Škola: Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica (01-087-505)4,0067
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022115
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044128
Scenski plesač 4 g.3105044224
Škola: Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Velika Gorica (01-087-504)3,0084
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441
28
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.0409144128
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.0105144128
1.988,0043793


Rok: 2021./2022., ljetni rok

Vrsta osnivača: Ustanova vjerske zajednice s pravom javnosti

ProgramŠifra
programa
TrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Brodsko-posavska3,0062
Škola: Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, Slavonski Brod (12-078-508)3,0062
Klasična gimnazija 4 g.3204044242
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4120
Županija: Dubrovačko-neretvanska1,0022
Škola: Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti, Dubrovnik (19-018-503)1,0022
Klasična gimnazija 4 g.3204044122
Županija: Grad Zagreb9,00213
Škola: Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Zagreb (21-114-597)1,0025
Opća gimnazija 4 g.3201044125
Škola: Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-546)4,00104
Klasična gimnazija 4 g.32040444104
Škola: Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti«, Zagreb (21-114-598)1,0024
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti, Zagreb (21-114-568)3,0060
Opća gimnazija 4 g.3201044360
Županija: Istarska2,0052
Škola: Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti (18-065-502)2,0052
Jezična gimnazija 4 g.3203044126
Klasična gimnazija 4 g.3204044126
Županija: Međimurska5,00106
Škola: Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00106
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.2452933110
Opća gimnazija 4 g.3201044248
Županija: Osječko-baranjska2,0052
Škola: Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku (14-060-521)2,0052
Klasična gimnazija 4 g.3204044252
Županija: Požeško-slavonska2,0044
Škola: Katolička gimnazija s pravom javnosti, Požega (11-077-510)2,0044
Klasična gimnazija 4 g.3204044122
Opća gimnazija 4 g.3201044122
Županija: Primorsko-goranska3,0074
Škola: Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti, Rijeka (08-071-522)3,0074
Klasična gimnazija 4 g.3204044126
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4248
Županija: Splitsko-dalmatinska4,00100
Škola: Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti (17-075-504)2,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,5A36
Klasična gimnazija 4 g.32040440,5A12
Škola: Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti, Split (17-126-510)2,0052
Klasična gimnazija 4 g.3204044252
Županija: Varaždinska2,0048
Škola: Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec (05-031-502)2,0048
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044124
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.2410045124
Županija: Virovitičko-podravska1,0022
Škola: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Virovitica (10-089-506)1,0022
Klasična gimnazija 4 g.3204044122
Županija: Zadarska3,0070
Škola: Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar (13-107-504)3,0070
Klasična gimnazija 4 g.3204044248
Opća gimnazija 4 g.3201044122
37,00865


Rok: 2021./2022., ljetni rok

Vrsta osnivača: Privatna ustanova s pravom javnosti

ProgramŠifra
programa
TrajanjeRazrednih odjelaOznaka za odjelUčenika
Županija: Dubrovačko-neretvanska1,0026
Škola: Dubrovačka privatna gimnazija, Dubrovnik (19-018-515)1,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030440,3077A8
Opća gimnazija 4 g.32010440,6923A18
Županija: Grad Zagreb64,001235
Škola: Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-635)1,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030440,5a10
Opća gimnazija 4 g.32010440,5a10
Škola: Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti, Zagreb (21-114-600)4,00102
Farmaceutski tehničar 4 g.2404044124
Opća gimnazija 4 g.3201044378
Škola: Gimnazija Marul, Zagreb (21-114-631)3,0072
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.3202044124
Škola: Glazbena škola »Muzički atelje«, Zagreb (21-114-630)2,0050
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022125
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044125
Škola: Glazbena škola Bonar, Zagreb (02-014-003)2,0040
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022120
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441
20
Škola: Glazbena škola Brkanović, Zagreb (21-114-626)6,00100
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022240
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044460
Škola: Glazbena škola Ladislav Račić, Zagreb (21-114-634)1,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X2900044115
Škola: Humanistička gimnazija, Zagreb (21-114-571)2,0044
Klasična gimnazija 4 g.3204044244
Škola: LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti, Zagreb (21-114-602)3,0060
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442
40
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Opća privatna gimnazija, Zagreb (21-114-623)1,0024
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Škola: Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti, Zagreb (21-114-614)1,0020
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32062441
20
Škola: Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski«, Zagreb (21-114-601)3,0060
Ekonomist 4 g.0607244240
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti, Zagreb (21-114-617)3,0063
Ekonomist 4 g.0607244121
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244242
Škola: Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti, Zagreb
(21-114-615)
5,00100
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044240
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Web dizajner 4 g.2112244120
Škola: Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak, Zagreb
(21-114-621)
5,00104
Ekonomist 4 g.0607244120
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,5A10
Konobar 3 g.07133330,2727B6
Kuhar 3 g.07123330,4545B10
Mesar IG 3 g.09140330,2727C6
Pekar IG 3 g.09120330,2727C6
Prodavač IG 3 g.06092330,4545C10
Slastičar 3 g.09253330,2727B6
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,5A10
Škola: Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak«, Zagreb (21-114-158)12,00144
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.2900022336
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000449108
Škola: Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-620)2,0044
Klasična gimnazija 4 g.3204044244
Škola: Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb (21-114-628)1,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030440,5A10
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S40,5A10
Škola: Privatna srednja škola AMAC međunarodna škola, Zagreb (21-114-569)1,0025
Američki gimnazijski program 4 g.3206344125
Škola: Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti, Zagreb (21-114-609)4,0080
Jezična gimnazija 4 g.3203044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Umjetnička gimnazija 4 g.3207044240
Škola: Prva privatna gimnazija s pravom javnosti, Zagreb (21-114-618)2,0048
Jezična gimnazija 4 g.3203044124
Opća gimnazija 4 g.3201044124
Županija: Osječko-baranjska1,0028
Škola: Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti
(14-060-522)
1,0028
Opća gimnazija 4 g.3201044128
Županija: Primorsko-goranska2,0048
Škola: Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića, Rijeka (08-071-528)2,0048
Farmaceutski tehničar 4 g.24040440,5F12
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070440,5F12
Opća gimnazija 4 g.32010441
24
Županija: Splitsko-dalmatinska13,00252
Škola: Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti, Split (17-126-530)2,0040
Hrvatsko-europska gimnazija s usmjerenjima 4 g.3211094240
Škola: Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti, Split (17-126-528)2,0040
Jezična gimnazija 4 g.32030441
20
Tehničar za računalstvo 4 g.0416244120
Škola: Privatna srednja škola Aspalathos Međunarodna škola, Dugopolje
(17-126-537)
1,0020
IBMYP program 2 g.3205024120
Škola: Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti, Split
(17-126-529)
3,0056
Ekonomist 4 g.0607244116
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.0701044120
Opća gimnazija 4 g.3201044120
Škola: Privatna srednja škola Wallner, Split (17-126-533)3,0068
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441
20
Konobar – JMO 3 g.07135330,2143A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,5714A16
Slastičar – JMO 3 g.07145330,2143A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441
20
Škola: Srednja škola Dental centar Marušić, Split (17-126-527)2,0028
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.2411044114
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g.2407044114
Županija: Varaždinska4,0080
Škola: Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti (05-086-517)2,0030
Jezična gimnazija 4 g.3203044115
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.3210044115
Škola: Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0050
Opća gimnazija 4 g.3201044250
Županija: Zadarska3,0050
Škola: Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti, Zadar (13-126-537)3,0050
Opća gimnazija 4 g.3201044240
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S4110
88,001719